dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
                                                                                THỜI KHOÁ BIỂU
                                                                           NĂM HỌC: 2010 - 2011
             
KHỐI TIẾT  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
MỘT 1 Chào cờ Học vần Học vần Học vần Học vần
2 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
3 Học vần Đạo đức Thể dục Mĩ thuật Thủ công
                                                              Ra chơi
4 Âm nhạc Toán Toán Toán Toán
5 TN & Xã hội       SHTT
 
HAI 1 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Chính tả
2 Tập đọc Thể dục Âm nhạc Tập viết Thể dục
3 Tập đọc Chính tả Toán Đạo đức Toán
                                                              Ra chơi
4 Toán Kể chuyện LT & câu Thủ công Tập làm văn
5 Mĩ thuật  TN & Xã hội     SHTT
 
BA 1 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Toán
2 Tập đọc Thể dục Mĩ thuật Tập viết Thể dục
3 Kể chuyện Chính tả LT & câu Âm nhạc Chính tả
                                                              Ra chơi
4 Toán TN & Xã hội Toán TN & Xã hội Tập làm văn 
5 Đạo đức Thủ công     SHTT
 
BỐN 1 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Toán
2 Tập đọc Khoa học Địa lí Kĩ thuật Đạo đức
3 Lịch sử Chính tả Kể chuyện Tập làm văn Tập làm văn
                                                              Ra chơi
4 Toán LT & câu Toán LT & câu Khoa học
5 Thể dục Âm nhạc Mĩ thuật Thể dục SHTT
 
NĂM 1 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Toán
2 Tập đọc Mĩ thuật Địa lí Kĩ thuật Đạo đức
3 Lịch sử Chính tả Kể chuyện Tập làm văn Tập làm văn
                                                              Ra chơi
4 Toán LT & câu Toán LT & câu Khoa học
5 Thể dục Khoa học Âm nhạc Thể dục SHTT

 

 

  Khối: Một        
             
LỚP TIẾT  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Lớp 1A  (Sáng)
(16T + 3T TKT)
Ngô Thị Kim Thuỳ  
1 Chào cờ Mĩ thuật Thể dục Toán Học vần
2 Âm nhạc Học vần Học vần Đạo đức Học vần
3 Học vần Học vần Học vần Học vần Thủ công
                                                 Ra chơi
4 Học vần Toán Toán Học vần Toán
5 TN & Xã hội       SHTT

 

 

Lớp 1B  (Sáng)
( 16 tiết )
Võ Thị Kim  
1 Chào cờ Toán Toán Học vần Học vần
2 TN & Xã hội Mĩ thuật Thể dục Học vần Học vần
3 Âm nhạc Học vần Học vần Đạo đức Thủ công
                                                 Ra chơi
4 Học vần Học vần Học vần Toán Toán
5 Học vần       SHTT
 
Lớp 1C  (Sáng)
( 16 tiết )
Trần Thị Mỹ  
1 Chào cờ               Học vần Học vần Học vần Học vần
2 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
3 Học vần Mĩ thuật  Thể dục Toán Thủ công
                                                 Ra chơi
4 Âm nhạc Toán Toán Đạo đức Toán
5 TN & Xã hội       SHTT

 

 

  Khối: Hai        
             
LỚP TIẾT  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Lớp 2A  (Sáng)
( 16 tiết )
Nguyễn Thanh Phong  
1 Chào cờ Thể dục Âm nhạc Toán Thể dục
2 Mĩ thuật  Toán Tập đọc Tập viết Chính tả
3 Toán Chính tả Toán Thủ công Toán
                                                 Ra chơi
4 Tập đọc Kể chuyện LT & câu Đạo đức Tập làm văn
5 Tập đọc TN & Xã hội     SHTT
 
Lớp 2B  (Sáng)
( 16 tiết )
Nguyễn T Mộng Hồ  
1 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Chính tả
2 Toán Thể dục Âm nhạc Đạo đức Thể dục
3 Mĩ thuật  Chính tả Toán Tập viết Toán
                                                 Ra chơi
4 Tập đọc Kể chuyện LT & câu Thủ công Tập làm văn
5 Tập đọc TN & Xã hội     SHTT
 
Lớp 2C  (Sáng)
( 16 tiết )
Phạm Văn Tung   
1 Chào cờ               Toán Tập đọc Toán Chính tả
2 Tập đọc Chính tả Toán Tập viết Toán
3 Tập đọc Thể dục Âm nhạc Đạo đức Thể dục
                                                 Ra chơi
4 Mĩ thuật  Kể chuyện LT & câu Thủ công Tập làm văn
5 Toán TN & Xã hội     SHTT

 

 

 

 

 

Khối: Ba        
             
LỚP TIẾT  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Lớp 3A  (Sáng)
( 16 tiết )
Phạm T Hồng Loan
    
1 Chào cờ Toán Thể dục  Mĩ thuật Thể dục 
2 Tập đọc Đạo đức  Tập đọc Toán Toán
3 Kể chuyện Chính tả LT & câu Tập viết Chính tả
                                                   Ra chơi
4 Toán TN & Xã hội Toán TN & Xã hội Tập làm văn 
5 Âm nhạc  Thủ công     SHTT
 
Lớp 3B  (Chiều)
( 16 tiết )
Đỗ Thị Cẩm Vân
1 Mĩ thuật Âm nhạc Tập đọc Toán Toán
2 Tập đọc Toán Toán Đạo đức Chính tả
3 Kể chuyện Chính tả Thể dục Tập viết Thể dục
                                                 Ra chơi
4 Toán TN & Xã hội LT & câu TN & Xã hội Tập làm văn 
5 Chào cờ Thủ công     SHTT
 
Lớp 3C  (Chiều)
( 16 tiết )
Hồ Đức Dũng   
1 Toán Toán Tập đọc Toán Toán
2 Mĩ thuật Âm nhạc  LT & câu Tập viết Tập làm văn 
3 Tập đọc Chính tả Toán Đạo đức  Chính tả
                                                 Ra chơi
4 Kể chuyện TN & Xã hội Thể dục TN & Xã hội Thể dục
5 Chào cờ               Thủ công     SHTT

 

 

 

  Khối: Bốn        
             
LỚP TIẾT  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Lớp 4A  (Chiều)
( 18 tiết )
Nguyễn Văn Sử
  
1 Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Mĩ thuật Toán
2 Thể dục Toán Đạo đức Toán Tập làm văn
3 Lịch sử Chính tả Địa lí Tập làm văn Thể dục
                                                 Ra chơi
4 Toán LT & câu Toán LT & câu Khoa học
5 Chào cờ Khoa học Kể chuyện Kĩ thuật SHTT
 
Lớp 4B  (Chiều)
( 18 tiết )
Nguyễn Hùng Cường
1 Tập đọc Toán Tập đọc Toán Toán
2 Lịch sử Âm nhạc Địa lí Mĩ thuật Khoa học
3 Thể dục LT & câu Đạo đức Tập làm văn Tập làm văn
                                                 Ra chơi
4 Toán Khoa học Toán LT & câu Thể dục 
5 Chào cờ Chính tả Kể chuyện Kĩ thuật SHTT
 
Lớp 4C  (Sáng)
( 18 tiết )
Phan Văn Đực   
1 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Toán
2 Đạo đức Khoa học Địa lí Mĩ thuật Khoa học
3 Tập đọc Chính tả Toán Tập làm văn Tập làm văn
                                                Ra chơi
4 Toán Thể dục Âm nhạc LT & câu Thể dục
5 Lịch sử                LT & câu Kể chuyện Kĩ thuật SHTT

 

 

  Khối: Năm        
             
LỚP TIẾT  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
Lớp 5A  (Chiều)
( 18 tiết )
Huỳnh Văn Đạnh
  
1 Tập đọc Mĩ thuật Tập đọc Toán Âm nhạc
2 Thể dục Toán Địa lí Đạo đức Toán
3 Lịch sử Chính tả Thể dục Tập làm văn Tập làm văn
                                                 Ra chơi
4 Toán LT & câu Toán LT & câu Khoa học
5 Chào cờ Khoa học Kể chuyện Kĩ thuật SHTT
 
Lớp 5B  (Chiều)
( 18 tiết )
Nguyễn Văn Ngùn
1 Tập đọc Toán Tập đọc Toán Toán
2 Lịch sử Mĩ thuật Địa lí Đạo đức Âm nhạc
3 Thể dục Chính tả Toán Tập làm văn Tập làm văn
                                                 Ra chơi
4 Toán LT & câu Thể dục LT & câu Khoa học
5 Chào cờ Khoa học Kể chuyện Kĩ thuật SHTT
 
Lớp 5C  (Chiều)
( 18 tiết )
Phạm Văn Hưởng   
1 Tập đọc Toán Tập đọc Toán Toán
2 Lịch sử Chính tả Địa lí Kĩ thuật Tập làm văn
3 Toán Mĩ thuật Kể chuyện Đạo đức Âm nhạc
                                                 Ra chơi
4 Thể dục LT & câu Toán Tập làm văn Khoa học
5 Chào cờ               Khoa học Thể dục