dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

 

STT Họ và tên  Nữ Năm sinh Chức vụ  Ngày vào Đảng 
Đảng  Chính quyền  Dự bị  Chính thức 
1 Dương Văn Cảnh    1958 Bí thư Hiệu trưởng 13/11/1997 13/11/1998
2 Nguyễn Hữu Tuấn   1976 P. Bí thư P. Hiệu trưởng 24/12/1999 24/12/2000
3 Bùi Tấn Khoa   1968 Chi Uỷ CT. CĐCS 11/08/2008 11/08/2009
4 Phạm Công Minh   1969 Đảng viên Giáo viên 19/08/2007 19/08/2008
5 Phạm Thị Hồng Loan x 1971 Đảng viên Giáo viên 09/11/2006 09/11/2007
6 Võ Văn Liếp   1968 Đảng viên Giáo viên 25/09/1999 25/09/2000
7 Nguyễn Văn Ngùn    1971 Đảng viên Giáo viên 11/08/2008 11/08/2009
8 Huỳnh Văn Đạnh    1974 Đảng viên Giáo viên 12/06/2006 12/06/2007
9 Trần Thị Mỹ  x 1968 Đảng viên Giáo viên 12/06/2006 12/06/2007
10 Phạm Văn Hưởng    1971 Đảng viên Giáo viên 12/12/2009